Szegedinapl%c3%b3cover1
A szegedi bajtársi egyesületek Budapestről megkapták az utasítást a tüntető diáksztrájkra

A szegedi bajtársi egyesületek Budapestről megkapták az utasítást a tüntető diáksztrájkra

A szegedi egyetemi ifjúsághoz szombaton délután megérkezett Budapestről az országos diáknagytanács határozata, amelyben utasítja a vezetőség a bajtársi egyesületeket, hogy mindaddig, amíg az országgyűlés le nem tárgyalja a numerus clausus módosításáról szóló törvényjavaslatot, ne látogassák az előadásokat. Ezáltal elejét akarják venni annak, hogy a diákság magatartása esetleg káros következményekkel járjon.

Az egyetemi hatóság hivatalosan még nem értesült a tüntető diáksztrájk kimondásáról, amelynek hatása csak hétfőn fog megnyilvánulni. A diáksztrájkkal kapcsolatosan Petry Pál kultuszállamtitkár a következő nyilatkozatot tette:

Tovább

Szegedinapl%c3%b3cover1
Emericana tagavató ünnepsé...

Emericana tagavató ünnepsége

Az Emerican szegedi corporatioi május 18-án délelőtt 11 órakor az egyetem aulájában ünnepélyes avatást rendeznek, dr. Kósa Kálmán min. osztályfőnök, praeceptor reészvételével.

Tovább

Szegedinapl%c3%b3cover1
Csütörtökön szünetelt az e...

Csütörtökön szünetelt az egyetem bölcsészeti karán az előadás

A diákság keresztakciója miatt – „Az egyetemen rend van” – mondja Ditrói Gábor rektor – Kiss Albert dr. egyetemi tanár nyilatkozata

Mint ismeretes a szegedi egyetem diákságának egy része az ősszel mozgalmat indított, hogy a tantermekben helyezzék el a keresztet. Az egyetemi tanács úgy határozott, hogy a tantermekben a kis magyar címert helyezteti el, mert ez magában foglalja az apostoli kettős keresztet, így kifejezőbben jelképezi az egyetemnek, de egyben Magyarországnak keresztény jellegét is. A diákok memorandumban kérték, hogy a címer mellé helyezzék el a keresztet is. A tanács a kultuszminiszterhez terjesztette fel a memorandumot. Szerdán híre terjedt a diákok között, hogy a minisztérium visszaküldte a kérelmet az egyetemi tanácshoz azzal, hogy a maga hatáskörében bírálja el a dolgot. Szerdán este a diákok egyes csoportjai megjelentek az egyetemi intézetekben, és csendben minden zavaró incidens nélkül elhelyezték az előadótermekben a kereszteket a katedra fölött.

Tovább

No-picture
A tanárképző ifjúsága impozáns lefolyású gyűlésen kérte sérelmei orvoslását

A tanárképző ifjúsága impozáns lefolyású gyűlésen kérte sérelmei orvoslását

Memorandumot intéztek a vallás- és közoktatásügy miniszterhez

Impozáns lefolyású nagygyűlést tartott szerdán délelőtt a szegedi Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola ifjúsága. A nagygyűlésen azokat a problémákat tették szóvá és keresték rájok a megoldást, amelyek már régóta fájó kérdései a főiskolás fiatalságnak és a magyar polgár iskolai tanárságnak. Mintegy 500 főiskolai hallgató és hallgatónő szorongott a főiskola zsúfolásig megtelt nagytermében, és a fiatalság, vérmérsékletének megfelelő hangnemben, de mindég komoly és túlzásoktól mentes hangon tárgyalta a saját életére nézve sorsdöntő problémákat. A nagygyűlésen elejétől végéig jelen volt a tanári kar, élén Schilling Gábor, is és megértéssel hallgatta az elhangzott jókívánságokat.

            Horváth József, a főiskolások hivatásszervezetének elnöke nyitotta meg a nagygyűlést és a vendégként jelenlévő tanári kar üdvözlése után rámutatott azokra az okokra, amelyek a gyűlés összehívását szükségessé tették. Nagyjából a főiskolai ifjúságnak az egyetemi ifjúsághoz viszonyított kedvezőtlenebb helyzetében és a polgári iskolai tanárság meg nem felelő dotálásában jelölte meg ezeket az okokat. Kijelentette: a főiskolás fiatalság tudatában van, hogy a magyarság sorsdöntő napokat él. A lemondásra, az önfeladásra a magyar történelem folyamán talán még soha nem volt annyira szükség, mint most, mégis, vagy talán éppen ezért szóvá kell tenni a főiskolás fiatalság és a polgári iskolai tanárság helyzetét. A főiskolás ifjú, akiből a nemzetnevelés egyik legfontosabb tényezője, a polgári iskolai tanár lesz, tudatában van, hogy felelősséggel tartozik a nemzet sorsának alakításáért, éppen ezért kötelessége a saját sorsának alakulását is kedvezően befolyásolnia. Mi sem áll távolabb a főiskolai fiatalságtól, mint a felelőtlen hangulatkeltés, de ki kell jelenteni, hogy a helyzet feltárása, még az ország mai állapotában is jogos és azok orvoslása kötelesség. Bejelentette, hogy memorandumot készítettek, amelyet fel fognak olvasni és felterjesztenek a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez.

 

Tovább

No-picture
Lovaggáavatás a Szent Imre...

Lovaggáavatás a Szent Imre Egyesületben

Lélekemelő ünnepség színtere volt szerdán este 8 órakor a jezsuiták kápolnája. Az Egyetemi Szent Imre Egyesületben tömörült katolikus ifjak közül avattak fel 70 leventét ünnepélyes szertartás keretében lovaggá.

Tovább

Cseh%20antal
Cseh Antal, egykori ZFK HÖ...

Cseh Antal, egykori ZFK HÖK elnök

„Egy énekesnek elég nagy szája van ahhoz, hogy mindent kiharcoljon.”

Tovább

No-picture
Rektori levél az Emericana, a Bethlen Gábor Kör és a Luther Kör elnökségéhez

Rektori levél az Emericana, a Bethlen Gábor Kör és a Luther Kör elnökségéhez

Tekintetes Elnökség!

Az Egyetemi Tanács határozata értelmében a mellékelt hirdetést tettem közzé, azonban az Egyetemi Tanács külön felszólítására biztosítani kívánom a tek. Elnökséget, hogy a vezetésük alatt álló Luther Kör tagfelvételei elé semmiféle nehézséget nem fog gördíteni.

Tovább

A szegedi egyetemi ifjúság márciusi ünnepe

A szegedi egyetemi ifjúság is megünnepelte március 15-ét. Csendes és komoly volt ez az ünnepség, a súlyos időkhöz illően, valahogy a családias bensőség hangulatát érezték a résztvevők, azonban az elhangzott beszéd és néhány szavalat annál határozottabb hangú tolmácsolása volt a mai fiatalok vitatható, részleteiben esetleg korrigálható, de lényegében meg nem cáfolható felfogásának. 

A SzEI Otthon

Néha becsukjuk a szemünket, és hirtelen fürkészőn szalad bele a fantáziánk tekintete az idő távlatába. Előre, hátra. Néha térben, néha tértelenül jelenik meg előttünk az eljövő vagy elszaladt világ. Néha maga a tér […]

A SzEI Leánycsoportja

A SzEI lánycsoportja összejövetelein tavaly is, meg ebben az évben is a lányoknak szabadidejükben „a magyar családi élet és munka értékeit, kérdéseit és tennivalóit tárta föl”. Az idén még szorosabban véve a magyar egyetemi hallgatónő és a magyar női hivatás kapcsolatával foglalkozott. 

Rektori átirat a SzEI-be történő belépésről

Az Egyetem tanárainak és tudományos segédtanszemélyzet tagjainak a SzEI-be történő belépése tárgyában rektori átirat. Értesítés a kari tagoknak 1943. XII. 30. szétküldetett.

 

Az Emericana tevékenysége

A szegedi egyetemen 18 éve végez vallásos nevelő munkát az Emericana Egyetemi Hivatáskúriája. Volt történetében olyan időszak, amikor az ifjúság százával sorakozott fel a Szent Imrés zászlók mögött, később azonban zavaros elméletek és közös ideológiák hangzatos, de nehezen megvalósítható jelszavakkal igyekeztek az ifjúságot eltéríteni a katolikus felfogástól és az Anyaszentegyháztól. 

Egyetemi és főiskolás munkaszolgálatosok megszervezése

Az egyetemi és főiskolai önkéntes munkaszolgálatosok főparancsnokságának megbízásából dr. Ladomérszky Béla görög katolikus plébános és Szalay László bölcsészhallgató, volt munkaszolgálatosok megkezdték az önkéntes munkaszolgálatra alkalmas ifjúság megszervezését. 

Kapunyitás az egyetemeken és a főiskolákon

1975. szeptember 4-én megjelent cikke

Tízezer fiatal Szegedre tart

1975. június 5-én megjelent cikke

Tanárképző Főiskola

A Délmagyarország 1975. február 4-én megjelent cikke

Ifjúsági klubvezetők fóruma

A Délmagyarország 1975. december 18-án megjelent cikke

A JATE ifjúsági parlamentje

A Délmagyarország 1974. május 25-én megjelent cikke

Az egyetemi hallgatók családi pótlékáról

A Délmagyarország 1974. június 18-án megjelent cikke

Török József: Az ifjúsági klubmozgalom társadalomtörténeti vázlata

Mindaz, amit ma több-kevesebb egyetértéssel ifjúsági klubmozgalomnak nevezünk, 25-30
éves múltra tekint vissza; akkor is, ha a klubformának komoly művelődéstörténeti előzményei
voltak. E szűk három évtized alatt változatos utat bejárván, a legkülönfélébb vélemények,
politikai és szakmai megfontolások kereszttüzében ért el mai, válságos állapotába.

MÉSZÁROS NÓRA Az 1968-as és 2005-ös párizsi diák-lázadások rövid története

Az éves diákzavargások már-már megszokottak Párizs utcáin, ugyanis itt egyfajta szokássá vált, hogy a végzős diákok az érettségi és egyetemi vizsgák, szigorlatok letétele után kivonulnak az utcára ünnepelni, randalírozni. Viszont az 1968-as és 2005-ös év ilyen szempontból más volt, mint a többi. Nem csak egyszerű „utcára vonulás”-ról volt szó, a diákok a jogaikért, követeléseik megvalósításáért küzdöttek.

Kuntár Ágnes – Rózsás Péter – Szabó Tibor – Várnagy József: Felsőoktatási törvény – megújulás!? (1994)

“A tervezett hallgatói létszámemelés egyik új, és sokak által meghatározónak tekintett eleme – a tandíj – bevezetése várhatóan a kívánttal épp ellenkező hatást fog elérni.”

Kucsera Tamás Gergely: A mozgalom és a szakpolitikai professzió

Egyetemi integráció és a hallgatói képviselet(ek)

Thoma László: Tiltakozó fiatalok

A nyolcvanas évek elején világszerte egyre többször került az érdeklődés középpontjába az ifjúság…

Vass László: Mit is akar az ifjúság?

Aki egy kicsit is tájékozott az ifjúság mai közéletében, nyilvánvalóan nem adhat sommás választ a fenti kérdésre…


Albumok


Videók