No-picture
Nyaraltatási felhívás

Nyaraltatási felhívás

A SzEFHE vezetősége felkéri azokat a vidéki földbirtokosokat, vendégszerető családokat, akik a nyár folyamán, mint az elmúlt három nyáron is tették, hazamenni nem tudó, menekült székely diákokat szándékoznak vendégül látni, ebbéli szándékukat a szegedi SzEFHE titkári hivatalának levelezőlapon minél előbb jelentsék be.

Tovább

Szegedinapl%c3%b3cover1
Az egyetemi ifjúság Szent ...

Az egyetemi ifjúság Szent Imre Egyesületének dísztáborozása

Az egyetemi ifjúság Szent Imre egyesülete kedden este, Szent Imre napján dísztáborozást tartott a Hági különtermében.

A műsort Badócsi Károlynak, a Szent Imre Egyesület ifjúsági elnökének bevezető szavai nyitották meg. Reé Andor humoros krónikát olvasott fel az egyesület tagjairól, Bartos Piroska nagy tetszés mellett alőadta Liszt Ferenc IV. rapszódiáját, majd Szalma József hitoktató, a Szent Imre egyesület lelkésze mondotta el ünnepi beszédét Szent Imréről. A hazafiasság és tisztaság fogalmát fejtegette, s Szent Imrének e két erényét állította oda példaképül az egyetemi ifjúság elé. Lázár Ferenc dr., az egyesület örökös tiszteletbeli elnöke mondott ezután beszédet az ifjúság helyes célkitűzéseiről, majd Mold Ilona ügyesen elszavalta Móra Ferenc Kisforró Zsuzsanna című versét. A műsor utolsó számaként Konrád Emil előadta nagy sikerrel a Mester utca és a Perzsa vásár című kuplékat. Ezután kezdetét vette a gaudium, amely záróráig tartott vidám hangulatban.

Tovább

No-picture
A Művészeti Kollégium vita...

A Művészeti Kollégium vitaestje a társadalom és szerelem viszonyáról

A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma vasárnap fejezte be az idei előadássorozatát. Buday György elnöki megnyitójában beszámolt a kollégium törekvéseiről és munkájáról. Bejelentette, hogy a kollégium kiadványsorozata június elején két kötettel gyarapodik. Az egyik Baróti Dezső Juhász gyula-tanulmánya, amely a nagy költő munkásságának rendszeres összefoglalása, a másik pedig Tolnai Gábor könyve az erdélyi irodalomról. 

Tovább

No-picture
A Rákóczi Bajtársi Egyesület leventeavatása

A Rákóczi Bajtársi Egyesület leventeavatása

Lélekemelő szép ünnepség keretében avatta fel darvait a Rákóczi bajtársi Egyesület szombaton este a Kass nagytermében. A termet teljesen megtöltötték Szeged város notabilitásai, köztük dr. Aigner Károly főispán, Várhelyi prelátus, dr. Pfeiffer rektor, dr. Györffy, dr. Szentpétery, dr. Dávid, dr. Farkas egyetemi tanárok, Borbély, Nindl, Nemecz, Moldován, Máthé szegedi gyógyszerészek. 

Tovább

Szegedinapl%c3%b3cover1
Szombaton este Kogutowicz ...

Szombaton este Kogutowicz Károly dr. rektor közölte az ifjúsággal a Tanács határozatát

Szombaton este tartotta az egyetemi és főiskolai ifjúság nagygyűlését a bölcsészeti kar Auditorium Maximumában. Az ifjúság együttes nagygyűlésén az egyetemi tanárok közül Veress Endre prodékán jelent meg.

A nagygyűlést dr. Stock Károly vezette le, és a Himnusz eléneklése után Nagy László orvostanhallgató ismertette a Tanács átiratát, melyben közölte a Tanács az ifjúsággal, hogy a 12 pontba foglalt memorandum nagyrészét a Tanácsnak a fönnálló törvényes rendelkezések értelmében nem állt módjában teljesíteni. Megígérte azonban a Tanács, hogy az egyetemi könyvtárosok, díjtalan gyakornokok és gyakornokok származási igazolványait a legsürgősebben át fogja kérni, valamint azt is, hogy oda fog hatni, hogy a jövő félévtől kezdve az egyetemen a zsidók fölvétele lehetőleg ne érje el a 6 százalékot. Az ifjúság az ismertetés után megvitatta a Tanács átiratát, és Nyikos Gyulának, a SzEI elnökének többszöri fölszólalása után elfogadta azt, hogy az ifjúság kérje, hogy a Tanács ezentúl ne az 1939. évi IV. tc., hanem a fajvédelmi törvény alapján bírálja el a fölvételi kéréseket. Majd szintén Nyikos Gyula fölszólalására az ifjúság elfogadta azt az indítványt, hogy az egyetemen a magyar munka ne szűnjön meg, a magyar ifjúság látogassa továbbra is az előadásokat, és az ifjúság a maga hatáskörében intézze el, hogy a zsidó hallgatók ne jelenjenek meg az előadásokon.

A gyűlés második felében jelent meg Kogutowicz Károly Rektor Magnificus, aki az ifjúsághoz intézett beszédében hangoztatta, hogy nincs elvi ellentét a Tanács és az egyetemi ifjúság között. Az ifjúságnak ezt a harcát mindenki rokonszenvvel kíséri, és biztosítja arról az ifjúságot, hogy becsületes küzdelmében továbbra is pártolni fogják az ifjúságot. Nyugodt, magabiztos harcra van azonban szükség, most minden ideges megmozdulás kárára van az ügynek, az ifjúságnak, és a magyar közvélemény ítéletét is magával hozza. A ifjúság kérje megfelelő szövegezéssel, megfelelő helyen kívánságainak teljesítését, a siker nem fog elmaradni. A Tanácsnak azonban a fennálló törvényes intézkedések értelmében nincs joga több cselekvésre, mint amit megtett.

 

Tovább

Domotor_250x250
Dömötör Máté egykori JATE...

Dömötör Máté egykori JATE ÁJTK HÖK tag, egykori SZTE EHÖK Felügyelő Bizottság elnök (2000-2003)

"Amit akartunk azt megcsináltuk."

Tovább

Szegedinapl%c3%b3cover1
A bölcsészek Árpád bajtársi egyesületének zászlóbontása az Egyetem aulájában

A bölcsészek Árpád bajtársi egyesületének zászlóbontása az Egyetem aulájában

Május 3-án délelőtt kerületi Turul ünnep keretében avatta fel 10 éves jubileuma alkalmából zászlóját az Árpád B. E. Az aulában megtartott ünnepség előtt a bajtársak a Fogadalmi templomban, az evangélikus templomban és a református templomban vettek részt istentiszteleten, új zászlójuk alatt. Az avatási ünnepség 11 órakor kezdődött az egyetem aulájában. Részt vettek a Turul Szövetség budapesti kiküldöttei, élén dr. Végváry József fővezér, orsz. gyűl. képviselővel, aki erre az alkalomra utazott le Szegedre. Az egyetem részéről dr. Dittrói rektor, dr. Gelei, dr. Várkonyi és dr. Dávid professzorok jelentek meg. A zászlóbontás ünnepélyét Vörös Mihály, az Árpád B. E. vezére nyitotta meg. Felkérte dr. Gelei József primus magistert, hogy felszólalását megtartsa. Dr. Gelei József igen tartalmas beszédet mondott. 

Tovább

A szegedi egyetemi ifjúság márciusi ünnepe

A szegedi egyetemi ifjúság is megünnepelte március 15-ét. Csendes és komoly volt ez az ünnepség, a súlyos időkhöz illően, valahogy a családias bensőség hangulatát érezték a résztvevők, azonban az elhangzott beszéd és néhány szavalat annál határozottabb hangú tolmácsolása volt a mai fiatalok vitatható, részleteiben esetleg korrigálható, de lényegében meg nem cáfolható felfogásának. 

A SzEI Otthon

Néha becsukjuk a szemünket, és hirtelen fürkészőn szalad bele a fantáziánk tekintete az idő távlatába. Előre, hátra. Néha térben, néha tértelenül jelenik meg előttünk az eljövő vagy elszaladt világ. Néha maga a tér […]

A SzEI Leánycsoportja

A SzEI lánycsoportja összejövetelein tavaly is, meg ebben az évben is a lányoknak szabadidejükben „a magyar családi élet és munka értékeit, kérdéseit és tennivalóit tárta föl”. Az idén még szorosabban véve a magyar egyetemi hallgatónő és a magyar női hivatás kapcsolatával foglalkozott. 

Rektori átirat a SzEI-be történő belépésről

Az Egyetem tanárainak és tudományos segédtanszemélyzet tagjainak a SzEI-be történő belépése tárgyában rektori átirat. Értesítés a kari tagoknak 1943. XII. 30. szétküldetett.

 

Az Emericana tevékenysége

A szegedi egyetemen 18 éve végez vallásos nevelő munkát az Emericana Egyetemi Hivatáskúriája. Volt történetében olyan időszak, amikor az ifjúság százával sorakozott fel a Szent Imrés zászlók mögött, később azonban zavaros elméletek és közös ideológiák hangzatos, de nehezen megvalósítható jelszavakkal igyekeztek az ifjúságot eltéríteni a katolikus felfogástól és az Anyaszentegyháztól. 

Egyetemi és főiskolás munkaszolgálatosok megszervezése

Az egyetemi és főiskolai önkéntes munkaszolgálatosok főparancsnokságának megbízásából dr. Ladomérszky Béla görög katolikus plébános és Szalay László bölcsészhallgató, volt munkaszolgálatosok megkezdték az önkéntes munkaszolgálatra alkalmas ifjúság megszervezését. 

Kapunyitás az egyetemeken és a főiskolákon

1975. szeptember 4-én megjelent cikke

Tízezer fiatal Szegedre tart

1975. június 5-én megjelent cikke

Tanárképző Főiskola

A Délmagyarország 1975. február 4-én megjelent cikke

Ifjúsági klubvezetők fóruma

A Délmagyarország 1975. december 18-án megjelent cikke

A JATE ifjúsági parlamentje

A Délmagyarország 1974. május 25-én megjelent cikke

Az egyetemi hallgatók családi pótlékáról

A Délmagyarország 1974. június 18-án megjelent cikke

Török József: Az ifjúsági klubmozgalom társadalomtörténeti vázlata

Mindaz, amit ma több-kevesebb egyetértéssel ifjúsági klubmozgalomnak nevezünk, 25-30
éves múltra tekint vissza; akkor is, ha a klubformának komoly művelődéstörténeti előzményei
voltak. E szűk három évtized alatt változatos utat bejárván, a legkülönfélébb vélemények,
politikai és szakmai megfontolások kereszttüzében ért el mai, válságos állapotába.

MÉSZÁROS NÓRA Az 1968-as és 2005-ös párizsi diák-lázadások rövid története

Az éves diákzavargások már-már megszokottak Párizs utcáin, ugyanis itt egyfajta szokássá vált, hogy a végzős diákok az érettségi és egyetemi vizsgák, szigorlatok letétele után kivonulnak az utcára ünnepelni, randalírozni. Viszont az 1968-as és 2005-ös év ilyen szempontból más volt, mint a többi. Nem csak egyszerű „utcára vonulás”-ról volt szó, a diákok a jogaikért, követeléseik megvalósításáért küzdöttek.

Kuntár Ágnes – Rózsás Péter – Szabó Tibor – Várnagy József: Felsőoktatási törvény – megújulás!? (1994)

“A tervezett hallgatói létszámemelés egyik új, és sokak által meghatározónak tekintett eleme – a tandíj – bevezetése várhatóan a kívánttal épp ellenkező hatást fog elérni.”

Kucsera Tamás Gergely: A mozgalom és a szakpolitikai professzió

Egyetemi integráció és a hallgatói képviselet(ek)

Thoma László: Tiltakozó fiatalok

A nyolcvanas évek elején világszerte egyre többször került az érdeklődés középpontjába az ifjúság…

Vass László: Mit is akar az ifjúság?

Aki egy kicsit is tájékozott az ifjúság mai közéletében, nyilvánvalóan nem adhat sommás választ a fenti kérdésre…


Albumok


Videók