No-picture
Az Emericana

Az Emericana

Még egy éve sincs, hogy megalakult, s hogy szembenézett a legnagyobb ellenséggel, a nemtörődömséggel, és mégis: ma már mély gyökeret vert a szegedi katolikus társadalom életében! Egy évvel ezelőtt, amikor első ízben történtek komoly lépések a szegedi corporatio megszervezésére, s amikor 1926 májusában alig voltunk huszonöten, akik fejünkre mertük tenni az Emericana zöld sapkáját? akkor bizony még magunk sem mertük remélni, hogy nem is egészen egy év múlva idáig jutunk. De azután – mégiscsak sikerült, mert a földet jól munkáltuk, s a palántát szépen, szeretettel gondoztuk. És kértük az Istent, hogy engedje erőssé fejlődni ezt a harmincharmadik corporatiót is, amint ahogy felvirágoztatta az a harminckettőt, akik előttünk léptek az Emericana rendjébe. Azért írom e sorokat, hogy minél többen megismerjék az Emericanát. Mert aki igazán tisztán látni fogja céljainkat, az bizonyosan hozzánk jő.

Tovább

Szegedinapl%c3%b3cover1
Az egyetemi ifjúság tovább...

Az egyetemi ifjúság tovább harcol a kereszt kifüggesztéséért

A diákság és az ifjúsági vezérek ülése

Csütörtökön délután mintegy 50 főnyi egyetemista részvételével gyűlést tartott az ifjúság az egyetemi tanteremben, ahol az elnök beszámolt a szombat délelőtt lefektetett pontokra vonatkozó dolgok mikénti állásáról. Az ifjúság megnyugvással vette tudomásul az elnök beszámolóját és a gyűlés után a legnagyobb rendben hagyták el az egyetem környékét. A gyűléssel kapcsolatosan erős rendőri készültség járt a városban, de összetűzésre sehol sem került sor.

Tovább

No-picture
A SzEI új elnöksége...

A SzEI új elnöksége

A második félév elején a SzEI vezetőségében nagyobb személyi változások estek meg. Ezeknek az volt az oka, hogy az új, orvosképzést szabályozó rendelet intézkedései miatt a felsőéves orvosok a rendszeres közösségi munkából kevesebb lehetőséggel vehetik ki a részüket.

 

Tovább

No-picture
MIEFHOE segélykérelme

MIEFHOE segélykérelme

A Magyar Izraelita Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Egyesülete MIEFHOE délmagyarországi (szegedi) csoportja

                                                                                  Szeged, 1941. márc. 4.

                                                                                  Margit u. 11. I. em.

M. Kir. Horthy Miklós Tudományegyetem Nagytekintetű Tanácsához

Alulírott azzal az alázatos kérelemmel járulunk a Nagytekintetű Egyetemi Tanács elé, hogy egyesületünk menzájának fenntartásához, mint az elmúlt tanévben is, a szokásos segélyt kiutalni méltóztassanak. 

Tovább

No-picture
MEFHOSZ kiküldöttei a szeg...

MEFHOSZ kiküldöttei a szegedi tanároknál

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetségének vezetői közül vitéz Oláh Béla és Ferencz Gábor május 30-án lejöttek Szegedre, hogy egyrészt beszámolót tartsanak a szövetség elmúlt évi munkájáról, másrészt hogy meghallgatva a szegedi egyetemi ifjúság kívánságait, panaszait és sérelmeit és az ellentétek kiküszöbölésével még jobban összekovácsolják az ország ifjúságának egységét.

Tovább

Szegedinapl%c3%b3cover1
Zárt nagygyűlésen foglalko...

Zárt nagygyűlésen foglalkozott a szegedi egyetem ifjúsága a kultuszminiszteri leirattal

A numerus clausus eredeti formájába való visszaállítását kéri a diákság – Nem történt rendzavarás, tüntetés sem volt

A szegedi egyetemi ifjúság hétfőn délelőtt az ismeretes kultuszminiszteri leiratban foglaltak megbeszélésére nagygyűlést tartott, amelyen részt vettek az összes ifjúsági szervezetek és bajtársi egyesületek tagjai, és megjelentek a kari dékánok, valamint több egyetemi professzor is.

Tovább

No-picture
A tanárképző ifjúsága impozáns lefolyású gyűlésen kérte sérelmei orvoslását

A tanárképző ifjúsága impozáns lefolyású gyűlésen kérte sérelmei orvoslását

Memorandumot intéztek a vallás- és közoktatásügy miniszterhez

Impozáns lefolyású nagygyűlést tartott szerdán délelőtt a szegedi Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola ifjúsága. A nagygyűlésen azokat a problémákat tették szóvá és keresték rájok a megoldást, amelyek már régóta fájó kérdései a főiskolás fiatalságnak és a magyar polgár iskolai tanárságnak. Mintegy 500 főiskolai hallgató és hallgatónő szorongott a főiskola zsúfolásig megtelt nagytermében, és a fiatalság, vérmérsékletének megfelelő hangnemben, de mindég komoly és túlzásoktól mentes hangon tárgyalta a saját életére nézve sorsdöntő problémákat. A nagygyűlésen elejétől végéig jelen volt a tanári kar, élén Schilling Gábor, is és megértéssel hallgatta az elhangzott jókívánságokat.

            Horváth József, a főiskolások hivatásszervezetének elnöke nyitotta meg a nagygyűlést és a vendégként jelenlévő tanári kar üdvözlése után rámutatott azokra az okokra, amelyek a gyűlés összehívását szükségessé tették. Nagyjából a főiskolai ifjúságnak az egyetemi ifjúsághoz viszonyított kedvezőtlenebb helyzetében és a polgári iskolai tanárság meg nem felelő dotálásában jelölte meg ezeket az okokat. Kijelentette: a főiskolás fiatalság tudatában van, hogy a magyarság sorsdöntő napokat él. A lemondásra, az önfeladásra a magyar történelem folyamán talán még soha nem volt annyira szükség, mint most, mégis, vagy talán éppen ezért szóvá kell tenni a főiskolás fiatalság és a polgári iskolai tanárság helyzetét. A főiskolás ifjú, akiből a nemzetnevelés egyik legfontosabb tényezője, a polgári iskolai tanár lesz, tudatában van, hogy felelősséggel tartozik a nemzet sorsának alakításáért, éppen ezért kötelessége a saját sorsának alakulását is kedvezően befolyásolnia. Mi sem áll távolabb a főiskolai fiatalságtól, mint a felelőtlen hangulatkeltés, de ki kell jelenteni, hogy a helyzet feltárása, még az ország mai állapotában is jogos és azok orvoslása kötelesség. Bejelentette, hogy memorandumot készítettek, amelyet fel fognak olvasni és felterjesztenek a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez.

 

Tovább

A szegedi egyetemi ifjúság márciusi ünnepe

A szegedi egyetemi ifjúság is megünnepelte március 15-ét. Csendes és komoly volt ez az ünnepség, a súlyos időkhöz illően, valahogy a családias bensőség hangulatát érezték a résztvevők, azonban az elhangzott beszéd és néhány szavalat annál határozottabb hangú tolmácsolása volt a mai fiatalok vitatható, részleteiben esetleg korrigálható, de lényegében meg nem cáfolható felfogásának. 

A SzEI Otthon

Néha becsukjuk a szemünket, és hirtelen fürkészőn szalad bele a fantáziánk tekintete az idő távlatába. Előre, hátra. Néha térben, néha tértelenül jelenik meg előttünk az eljövő vagy elszaladt világ. Néha maga a tér […]

A SzEI Leánycsoportja

A SzEI lánycsoportja összejövetelein tavaly is, meg ebben az évben is a lányoknak szabadidejükben „a magyar családi élet és munka értékeit, kérdéseit és tennivalóit tárta föl”. Az idén még szorosabban véve a magyar egyetemi hallgatónő és a magyar női hivatás kapcsolatával foglalkozott. 

Rektori átirat a SzEI-be történő belépésről

Az Egyetem tanárainak és tudományos segédtanszemélyzet tagjainak a SzEI-be történő belépése tárgyában rektori átirat. Értesítés a kari tagoknak 1943. XII. 30. szétküldetett.

 

Az Emericana tevékenysége

A szegedi egyetemen 18 éve végez vallásos nevelő munkát az Emericana Egyetemi Hivatáskúriája. Volt történetében olyan időszak, amikor az ifjúság százával sorakozott fel a Szent Imrés zászlók mögött, később azonban zavaros elméletek és közös ideológiák hangzatos, de nehezen megvalósítható jelszavakkal igyekeztek az ifjúságot eltéríteni a katolikus felfogástól és az Anyaszentegyháztól. 

Egyetemi és főiskolás munkaszolgálatosok megszervezése

Az egyetemi és főiskolai önkéntes munkaszolgálatosok főparancsnokságának megbízásából dr. Ladomérszky Béla görög katolikus plébános és Szalay László bölcsészhallgató, volt munkaszolgálatosok megkezdték az önkéntes munkaszolgálatra alkalmas ifjúság megszervezését. 

Kapunyitás az egyetemeken és a főiskolákon

1975. szeptember 4-én megjelent cikke

Tízezer fiatal Szegedre tart

1975. június 5-én megjelent cikke

Tanárképző Főiskola

A Délmagyarország 1975. február 4-én megjelent cikke

Ifjúsági klubvezetők fóruma

A Délmagyarország 1975. december 18-án megjelent cikke

A JATE ifjúsági parlamentje

A Délmagyarország 1974. május 25-én megjelent cikke

Az egyetemi hallgatók családi pótlékáról

A Délmagyarország 1974. június 18-án megjelent cikke

Török József: Az ifjúsági klubmozgalom társadalomtörténeti vázlata

Mindaz, amit ma több-kevesebb egyetértéssel ifjúsági klubmozgalomnak nevezünk, 25-30
éves múltra tekint vissza; akkor is, ha a klubformának komoly művelődéstörténeti előzményei
voltak. E szűk három évtized alatt változatos utat bejárván, a legkülönfélébb vélemények,
politikai és szakmai megfontolások kereszttüzében ért el mai, válságos állapotába.

MÉSZÁROS NÓRA Az 1968-as és 2005-ös párizsi diák-lázadások rövid története

Az éves diákzavargások már-már megszokottak Párizs utcáin, ugyanis itt egyfajta szokássá vált, hogy a végzős diákok az érettségi és egyetemi vizsgák, szigorlatok letétele után kivonulnak az utcára ünnepelni, randalírozni. Viszont az 1968-as és 2005-ös év ilyen szempontból más volt, mint a többi. Nem csak egyszerű „utcára vonulás”-ról volt szó, a diákok a jogaikért, követeléseik megvalósításáért küzdöttek.

Kuntár Ágnes – Rózsás Péter – Szabó Tibor – Várnagy József: Felsőoktatási törvény – megújulás!? (1994)

“A tervezett hallgatói létszámemelés egyik új, és sokak által meghatározónak tekintett eleme – a tandíj – bevezetése várhatóan a kívánttal épp ellenkező hatást fog elérni.”

Kucsera Tamás Gergely: A mozgalom és a szakpolitikai professzió

Egyetemi integráció és a hallgatói képviselet(ek)

Thoma László: Tiltakozó fiatalok

A nyolcvanas évek elején világszerte egyre többször került az érdeklődés középpontjába az ifjúság…

Vass László: Mit is akar az ifjúság?

Aki egy kicsit is tájékozott az ifjúság mai közéletében, nyilvánvalóan nem adhat sommás választ a fenti kérdésre…


Albumok


Videók