Szegedinapl%c3%b3cover1
„A nemzeti eszmét az életet építő, nem pedig romboló hatalommá kell tennünk!” mondotta előadásában P. Borbély István

„A nemzeti eszmét az életet építő, nem pedig romboló hatalommá kell tennünk!” mondotta előadásában P. Borbély István

A Schola Emericana Katolikus Szabadegyetemének tavaszi világnézeti előadássorozata keretében P. Borbély István S. J. a kiváló szegedi papszónok tartott értékes előadást: Katolicizmus és nemzetiségi eszme címmel tegnap este a Tanárképző Főiskola dísztermében megjelent nagyszámú hallgatóság előtt.

 

Tovább

No-picture
Eredményes tüntetés...

Eredményes tüntetés

Keresztény Diáktestvérem!

Pénzedet keresztény iparosnál és kereskedőnél költsd el!

Tudom, hogy elvileg könnyű ezt leszögezni, de a kivitele sok nehézségbe ütközik. Vannak olyan áruk, melyeket csak zsidónál kaphattok meg.  Ilyen esetben természetesen elkerülhetetlen, hogy máshová menjen az ember vásárolni. 

Tovább

No-picture
Szegedi Híd...

Szegedi Híd

a neve a szegedi ifjúság lapjának. A híd szimbólum. A híd felekezeteket, közösségeket, embereket, társadalmi osztályokat, népeket köt össze, a híd önzetlenül szolgál: úgy szolgálja az embereket, mint ahogyan a legenda Szent Kristófról mondja: a híd a maga lábán álló, magától akarja az embereket szolgálni, nem ugródeszkája, vagy szekeréhez kötött lova senkinek. A híd bátor, nagy mélységek fölött feszül, nagy erővel. A híd nagyvonalú, égre néz és nagy mélységekbe tekint. A szegedi híd mélyen magyar talajból nőtt keménnyé: a szegedi híd magyar embereket hordoz a hátán, magyarokat szolgál. A szegedi híd Délvidéket köti össze a trianoni rommal. Ha átmégy Újszegedre márt a Bánátban vagy, s ezzel nagy szimbólummá növekszik: az egész Magyarországot köti össze a trianoni rommal. A szegedi hídról vertük le a magyar otthonokat támadó ellenséges repülőket.

Tovább

No-picture
A 10 éves MIEFHOE

A 10 éves MIEFHOE

A jubiláló egyesület alapvető problémája enni adni az éhezőknek. Enni adni azoknak a szegény diákoknak, akik tanulni akarnak, tudnak s talán visszafizetik az egyesületnek, az egész nemzetnek is azt, amit rájuk költöttek. 

Tovább

No-picture
Az Emericanás ifjúság tilt...

Az Emericanás ifjúság tiltakozik a liberális sajtó ferdítései ellen

Az Emericanától a következő levelet kapta a Szegedi Új Nemzedék szerkesztősége.

A szegedi ifjúság márciusi ünnepén történt sajnálatos incidenssel kapcsolatban, különösen a liberális sajtó részéről oly közlemények jelentek meg, amelyek a valóságtól teljesen eltérőek, s a lefolyt eseményeket téves beállításban elferdítik.

A Foed. Emericana nevében olyan kéréssel fordulunk a T. Szerkesztő Úrhoz, szíveskedjék az olvasó közösség tájékoztatására az alábbiakat közölni: A Foed. Emericana szegedi ifjúsága tiltakozik különösen a baloldali, liberális sajtó azon beállítása ellen, hogy az ifjúság március 15-én elhangzott, illetve félbeszakított beszéde szélsőséges hangú és méltatlan lett volna Március Idusának ünnepi mivoltához. Szükségesnek tartjuk leszögezni, hogy kinőttünk abból a korból, hogy a történelemből jól ismert események állandó hangsúlyozásával és egy pár frázissá minősített szólam elmondásával adjuk meg a kegyeletet a múlt emlékének. 

Tovább

No-picture
A MEFHOSz nagyszabású mozg...

A MEFHOSz nagyszabású mozgalma az ifjúság támogatására

A MEFHOSz helyi és központi szervezete nagyszabású akciót indított a közelgő egyetemi év megkezdése előtt az ifjúság érdekében. Az az áldatlan és nehéz helyzet, mely az egyetemi ifjúság nagy részét ma külön sújtja, arra késztette az ifjúság vezetőit, hogy új útvonalon igyekezzenek megtalálni annak a módját, hogy az ifjúság egyetemi tanulmányai mellett is jelentős kereseti forrást találhasson.

Tovább

No-picture
A Művészeti Kollégium vitaestje a háború és béke kérdéseiről

A Művészeti Kollégium vitaestje a háború és béke kérdéseiről

A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma vasárnap tartotta második vitaestjét a központi egyetemen. Gáspár Zoltán tartott előadást Háború és béke címmel. Előadásában a történeti ismeretek és a modern tudományosság szemléletéből vonta le a konklúziókat. Az ember agresszív ösztöneinek megnyilatkozása a háború – mondotta –, de ez nem jelenti azt, hogy ezeket az ösztönöket ne lehetne szublimálni, és ne lehetne egyszer véget vetni a háborúnak. Eljöhet az az idő, midőn a világbéke már nem lesz álom, ha megvalósulnak azok az eszmék, amelyek egy ideális világállam útját egyengetik. 

Tovább

A szegedi egyetemi ifjúság márciusi ünnepe

A szegedi egyetemi ifjúság is megünnepelte március 15-ét. Csendes és komoly volt ez az ünnepség, a súlyos időkhöz illően, valahogy a családias bensőség hangulatát érezték a résztvevők, azonban az elhangzott beszéd és néhány szavalat annál határozottabb hangú tolmácsolása volt a mai fiatalok vitatható, részleteiben esetleg korrigálható, de lényegében meg nem cáfolható felfogásának. 

A SzEI Otthon

Néha becsukjuk a szemünket, és hirtelen fürkészőn szalad bele a fantáziánk tekintete az idő távlatába. Előre, hátra. Néha térben, néha tértelenül jelenik meg előttünk az eljövő vagy elszaladt világ. Néha maga a tér […]

A SzEI Leánycsoportja

A SzEI lánycsoportja összejövetelein tavaly is, meg ebben az évben is a lányoknak szabadidejükben „a magyar családi élet és munka értékeit, kérdéseit és tennivalóit tárta föl”. Az idén még szorosabban véve a magyar egyetemi hallgatónő és a magyar női hivatás kapcsolatával foglalkozott. 

Rektori átirat a SzEI-be történő belépésről

Az Egyetem tanárainak és tudományos segédtanszemélyzet tagjainak a SzEI-be történő belépése tárgyában rektori átirat. Értesítés a kari tagoknak 1943. XII. 30. szétküldetett.

 

Az Emericana tevékenysége

A szegedi egyetemen 18 éve végez vallásos nevelő munkát az Emericana Egyetemi Hivatáskúriája. Volt történetében olyan időszak, amikor az ifjúság százával sorakozott fel a Szent Imrés zászlók mögött, később azonban zavaros elméletek és közös ideológiák hangzatos, de nehezen megvalósítható jelszavakkal igyekeztek az ifjúságot eltéríteni a katolikus felfogástól és az Anyaszentegyháztól. 

Egyetemi és főiskolás munkaszolgálatosok megszervezése

Az egyetemi és főiskolai önkéntes munkaszolgálatosok főparancsnokságának megbízásából dr. Ladomérszky Béla görög katolikus plébános és Szalay László bölcsészhallgató, volt munkaszolgálatosok megkezdték az önkéntes munkaszolgálatra alkalmas ifjúság megszervezését. 

Kapunyitás az egyetemeken és a főiskolákon

1975. szeptember 4-én megjelent cikke

Tízezer fiatal Szegedre tart

1975. június 5-én megjelent cikke

Tanárképző Főiskola

A Délmagyarország 1975. február 4-én megjelent cikke

Ifjúsági klubvezetők fóruma

A Délmagyarország 1975. december 18-án megjelent cikke

A JATE ifjúsági parlamentje

A Délmagyarország 1974. május 25-én megjelent cikke

Az egyetemi hallgatók családi pótlékáról

A Délmagyarország 1974. június 18-án megjelent cikke

Török József: Az ifjúsági klubmozgalom társadalomtörténeti vázlata

Mindaz, amit ma több-kevesebb egyetértéssel ifjúsági klubmozgalomnak nevezünk, 25-30
éves múltra tekint vissza; akkor is, ha a klubformának komoly művelődéstörténeti előzményei
voltak. E szűk három évtized alatt változatos utat bejárván, a legkülönfélébb vélemények,
politikai és szakmai megfontolások kereszttüzében ért el mai, válságos állapotába.

MÉSZÁROS NÓRA Az 1968-as és 2005-ös párizsi diák-lázadások rövid története

Az éves diákzavargások már-már megszokottak Párizs utcáin, ugyanis itt egyfajta szokássá vált, hogy a végzős diákok az érettségi és egyetemi vizsgák, szigorlatok letétele után kivonulnak az utcára ünnepelni, randalírozni. Viszont az 1968-as és 2005-ös év ilyen szempontból más volt, mint a többi. Nem csak egyszerű „utcára vonulás”-ról volt szó, a diákok a jogaikért, követeléseik megvalósításáért küzdöttek.

Kuntár Ágnes – Rózsás Péter – Szabó Tibor – Várnagy József: Felsőoktatási törvény – megújulás!? (1994)

“A tervezett hallgatói létszámemelés egyik új, és sokak által meghatározónak tekintett eleme – a tandíj – bevezetése várhatóan a kívánttal épp ellenkező hatást fog elérni.”

Kucsera Tamás Gergely: A mozgalom és a szakpolitikai professzió

Egyetemi integráció és a hallgatói képviselet(ek)

Thoma László: Tiltakozó fiatalok

A nyolcvanas évek elején világszerte egyre többször került az érdeklődés középpontjába az ifjúság…

Vass László: Mit is akar az ifjúság?

Aki egy kicsit is tájékozott az ifjúság mai közéletében, nyilvánvalóan nem adhat sommás választ a fenti kérdésre…


Albumok


Videók